LEADERSHIP

Home
TS. Nguyễn Xuân Lai

Name: TS. Nguyễn Xuân Lai
Position: Viện Trưởng
Phone: (04) 3838 8957
Email: ngxulai@gmail.com
TS. Nguyễn Quang Hải

Name: TS. Nguyễn Quang Hải
Position: Phó viện trưởng
Phone: (04) 38388958
Email: nqhai72nisf@yahoo.com
TS. Trần Minh Tiến

Name: TS. Trần Minh Tiến
Position: Phó viện trưởng
Phone: (04) 3838 5035
Email: tranminhtien74@yahoo.com