Products

Home

Product details

Multi-functional bio-fertilizer

Decision No. 2421 / QD / BNN-KHCN of August 17, 2004 of the Ministry of Agriculture and Rural Development recognizing technical advances and Decision No. 59/2008 / QD-BNN, dated 9 May 2008 for applying in production and business

Thành phần: hàm lượng hữu cơ: 15% ; N-P2O5hh-K2O: 1-1-1; VSV cố định nitơ: 1x106 CFU/g; VSV phân giải lân: 1x106 CFU/g; VSV ức chế VSV gây bệnh vùng rễ: 1x106 CFU/g.
 
Công dụng: Sản phẩm được sử dụng cho tất cả các đối tượng cây trồng khác nhau: Cây công nghiệp, cây ăn quả, cây lương thực, thực phẩm, rau, v.v… Sản phẩm có tác dụng cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây trồng; cải thiện,  nâng cao sức khoẻ của đất trồng; Sử dụng thay thế phân chuồng; tiết kiệm 10-15% phân urê, lân; hạn chế bệnh vùng rễ do vi sinh vật gây nên và tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản.