Products

Home

Product details

Probiotic of nitrogen fixing & phospholysis microorganisms

Decision No. 59/2008 / QD-BNN, dated May 9, 2008, for production and business

Thành phần: 
* Chế phẩm hỗn hợp vi sinh vật cố định nitơ, phân giải lân:
VSV cố định nitơ: 1x10CFU/g; VSV phân giải lân: 1x10CFU/g.
* Phân hữu cơ hỗn hợp vi sinh vật cố định nitơ, phân giải lân:
Hàm lượng hữu cơ: 15% ; N-P2O5hh-K2O: 1-1-1
VSV cố định nitơ: 1x106 CFU/g; VSV phân giải lân: 1x106 CFU/g.

Sử dụng:

Sản phẩm được sử dụng cho cây lúa và các cây trồng cạn. Sản phẩm có tác dụng cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây trồng; cải thiện,  nâng cao sức khoẻ của đất trồng; tiết kiệm 20% phân urê, lân và tăng năng suất cây trồng 15-20%.

Sản phẩm đã được chuyển giao công nghệ sản xuất cho các công ty như: Công ty Vật tư nông nghiệp, công ty Nông nghiệp Hữu cơ, công ty TNHH Hữu cơ, công ty Thương mại & hoá sinh Thiên Sinh.