Products

Home

Product details

Probiotic of microorganisms to improve soil

The Intellectual Property Office of Vietnam granted a patent for a utility solution No. 1198 according to Decision No. 45879 / QD-SHTT, August 5, 2014.

- Thành phần: Chứa vi sinh vật có khả năng cố định nitơ (Azotobacter chroococcum/ Bradyrhizobium japonicum), phân giải phốt phát khó tan (Bacillus megaterium), hòa tan kali (Paenibacillus castaneae) và sinh chất giữ ẩm polysaccarit (Lipomyces starkeyi). Mật độ vi sinh vật hữu ích mỗi loại đạt ≥ 1,5x108 CFU/gram.

- Tác dụng: Cung cấp dinh dưỡng, cải tạo độ phì của đất; cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây trồng; tăng khả năng giữ ẩm đất; tăng năng suất cây trồng.

Địa chỉ chuyển giao:

- Công ty CP phân bón và dịch vụ tổng hợp Bình Định (BIFFA): Chuyển 
  giao thuộc dự án KHCN cấp Nhà nước.

- Trung tâm ứng dụng và Thông tin KHCN Quảng Nam: Chuyển giao 
  thuộc chương trình nông thôn miền núi.

- Hội LHPN tỉnh Trà Vinh, Tp. Hà Nội: Phục vụ đánh giá thử nghiệm